Foreningen A-Z

Affald:
Almindeligt dagligt affald afleveres i containerne i de to yderste gårde.
Kemisk affald afleveres i gården tættest på Højdevej.
Storskrald, som f.eks. møbler, afleveres i gården tættest på Højdevej.
Teknisk affald afleveres i gården tættest på Højdevej (TV, PC’ere, elektriske køkkenredskaber etc.)
Byggeaffald er ikke omfattet af storskrald og skal derfor indleveres på den nærmeste genbrugsplads af andelshaveren selv.

Barnevognsrum:

Der findes barnevognsrum i de to yderste gårde samt i kældrene. Nøgle hertil kan rekvireres hos varmemester/vicevært Jørgen Pedersen.
Barnevognsrum er til barnevogne og ikke til børnecykler eller andet, der ikke har med barnevogne at gøre.

Bestyrelsen:
Formand Jack Petersen
Næstformand Jeanet N. Ingemann
Bestyrelsesmedlem Jørgen Pedersen
Bestyrelsesmedlem Nicklas Besser
Bestyrelsesmedlem Eva Dahl
Suppleant Vagn Hansen

Bestyrelsen træffes på kontoret, Grækenlandsvej 11, st.th. den første mandag i måneden fra kl. 18.30 til kl. 19.30.

Cykelparkering / Cykelkælder:
Der findes cykelparkering i de to yderste gårde samt i cykelkældrene.

Fremleje:
I henhold til foreningens vedtægter kan man under særlige omstændigheder fremleje sin lejlighed i en af bestyrelsen bestemt periode. Der skal altid ansøges om tilladelse til fremleje hos bestyrelsen.

Generalforsamlingen:
Foreningens årlige generalforsamling afholdes i maj måned, hvor beretning og regnskab bliver fremlagt, og skriftlige forslag bliver behandlet.
Alle beboere opfordres til at deltage – det er jo også din bolig, der bliver berørt af eventuelle forslag.

Husk: Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj, jf. foreningens vedtægter § 20, stk. 5.

Gårdene:
Der er 3 gårde, hvor de 2 yderste er lukkede og udstyret med legeplads og bænke Det er vigtigt at huske, at lågerne til gårdene skal være lukkede!
Varmemester/vicevært Jørgen Pedersen har ansvaret for den daglige vedligeholdelse af gårdene.
Vi rydder selv op, når vi har brugt gården. Husk det!!

Hensyn og godt naboskab:
Væggene i ejendommen er yderst tynde, og her er derfor meget lydt. Det er vigtigt, at vi udviser hensyn overfor hinanden.
Har man håndværkere, der ikke kan nå sine gøremål indenfor normal arbejdstid, eller er du/I til “gør det selv”, er det besluttet på generalforsamlingen juni 2022, at arbejdet alene foretages i tidsrummet kl. 10-18 på hverdage, kl. 10-17 lørdage samt kl. 10-16 søn- og helligdage.

Skal der fejres/holdes fest, skal der sættes opslag op i opgangen (og gerne de sideliggende opgange) nogle dage forinden festens afholdelse. Ved festivitas opfordrer vi igen til at vise hensyn til naboerne; vi skal jo alle være her. Og der er som nævnt meget lydt.

Historie:
A/B Torvebo blev stiftet i 1963 og består i dag af ca. 180 lejligheder samt nogle få erhvervslejemål. Ejendommen blev færdiggjort i 1933.

Hjemmeside:
Foreningens hjemmeside: www.torvebo.dk.

Husdyr:
Det er ikke tilladt at holde hund i foreningen. Det er tilladt at holde kat og andre smådyr såsom fugle, kaniner etc.

Klager:
Ønsker man at klage over larm på uhensigtsmæssige tider eller andet, skal dette ske skriftligt til bestyrelsen.
Tag eventuelt en venlig snak med vedkommende, der ønskes klaget over, før bestyrelsen kontaktes.

Kælderrum:
Foreningen råder over en række kælderrum, der bliver lejet ud til beboerne. Ønsker du/I at komme på venteliste til et kælderrum, bedes du/I kontakte bestyrelsen.

Loftsrum:
Til hver lejlighed hører et loftsrum. Du bedes sætte navn på døren til loftsrummet samt holde det aflåst.
Husk at lukke døren til loftet, da dørene fungerer som branddøre.

Ombygning:
Ved ombygning skal du/I huske at søge tilladelse hos bestyrelsen samt undersøge hos Københavns Kommune, hvad du må lave uden tilladelse fra kommunen.
Se www.kk.dk under ’bolig og byggeri’, ’byggeri’, ’byggearbejder’.
Ombygninger skal udføres håndværksmæssigt korrekt og af autoriserede håndværkere.
Husk at udvise hensyn til beboerne omkring dig!!

Opslag:
Ved diverse information til beboerne, vil der blive sat et opslag op på opslagstavlerne i opgangene.

Tilkald af håndværkere:
Kontakt altid varmemester/vicevært Jørgen Pedersen, før du/I tilkalder håndværkere.

Trapper:
Brandmyndighederne kræver fri og uhindret adgang ad trapperne.
Dette betyder, at der ikke må placeres genstande, der kan være til gene på hverken hoved- eller køkkentrappe.

Trappevask:
Trappevask i AB Torvebo foretages af CCJ Ejendomsservice. Kontakt bestyrelsen for yderligere information.

TV/Telefoni/Internet:
Foreningen bruger pr. 27.04.2020 Sundbynet som udbyder af TV og internet. Se under vigtige telefonnumre for yderligere information.

Tørrekælder:
Der findes tørrekælder i bunden af hver opgang. Nøgle kan rekvireres hos varmemester/vicevært Jørgen Pedersen.

Varmemester/vicevært:
Varmemester/vicevært Jørgen Pedersen træffes alle hverdage mellem kl. 07.30 og kl. 08.00 på foreningens kontor, Grækenlandsvej 11, st.th. og på telefon 20 16 12 35.

Vaskemaskine/opvaskemaskine:
Inden du/I installerer vaske- eller opvaskemaskine i lejligheden, skal der ansøges om tilladelse hertil hos bestyrelsen.
Når installationen er udført af en autoriseret installatør, skal der foreligge en installationserklæring fra installatøren samt underretning til ØRSTED.

Ventelister:

Med virkning pr. 1. september 2019 genoptages de interne og eksterne ventelister, som oplyst på den ordinære generalforsamling den 20. maj 2019. Det vil således fra den 10. august 2019 ikke være tilladt/muligt at sælge sin lejlighed udenom ventelisterne. Ventelisterne administreres af vores administrator, Andelsbo.

Det koster kr. 150 pr. år at være skrevet op på den interne venteliste. Det koster kr. 600 pr. år at være skrevet op på den eksterne venteliste.

Opskrivning på intern venteliste
Børn, søskende, forældre, børnebørn og nuværende andelshavere, der f.eks. søger større lejlighed, lejlighed med altan eller blot anden lejlighed samt evt. ønske om sammenlægning af lejligheder i foreningen. Det er gratis at blive skrevet op på den interne venteliste.

Opskrivning på ekstern venteliste
Udefrakommende, der ikke har et af ovennævnte familieforhold til en nuværende andelshaver. Opskrivning på ekstern venteliste koster et årligt gebyr på kr. 600. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, slettes man uden yderligere varsel af ventelisten.

Man skal for at blive skrevet op – uanset typen af venteliste – sende en mail til: venteliste@andelsbo-adm.dk. Man skal i overskriften angive, om det er intern eller ekstern venteliste, man ønsker at blive skrevet på. Man skal opgive sit telefonnummer.

Hvis man vil skrives op på den interne venteliste, skal man derudover skrive sin adresse i foreningen eller tilhørsforhold til nuværende andelshaver. Tilhørsforhold skal kunne dokumenteres (børn, søskende, forældre, børnebørn).

Familiemedlemmer – udover ovennævnte – kan kun skrives på den eksterne venteliste.

Se evt. også foreningens vedtægter omkring overdragelse af andel §§ 8 og 9.